Brief aan de heer Palmen & de heer L’Espoir

Door Merle van Leusden-Brüning op 26 april 2018

 

Brunssum, 26 april 2018

Beste heer Palmen en heer L’Espoir,

Op 21 maart j.l. heeft de Brunssumse burger gekozen. De uitslag was helder en zorgde ervoor dat BBB Lijst Palmen en PAK de twee grootste partijen werden. BBB Lijst Palmen gaf aan met iedere fractie in gesprek te gaan over het te vormen raadsprogramma en coalitieakkoord, om op deze manier een breed gedragen programma te krijgen.

Op 30 maart j.l. heeft PvdA Brunssum een eerste informerend gesprek gehad met BBB Lijst Palmen. In dit gesprek werd gevraagd naar welke punten de PvdA Brunssum in wilde inbrengen in het nog te vormen raadsprogramma.

In dit gesprek werd door PvdA Brunssum de volgende punten ingebracht:

  • Bestuurbaarheid Brunssum – een proactieve houding met betrekking tot samenwerking in de regio.
  • Financiële stabiliteit van Brunssum – structurele tekorten moeten structureel worden opgelost, met name tekort sociaal domein.
  • Sociaal Domein – problematiek in de regio is vrijwel identiek. Actief gesprek aan gaan met de regio over de toekomst.
  • Visie én ambitie met betrekking tot de Oostflank (plan B) – grootste potentieel van de regio, waarin werkgelegenheid de grootste factor dient te zijn.
  • Visie Romboutscollege – proactieve houding in zowel in de huisvesting als onderwijsconcept. Invulling geven aan het gebouw.
  • Potentiële bouwlocaties – houdt Brunssum attractief voor jeugd en startende gezinnen.
  • Leegstand centrum – nieuwe visie en actieve houding op zowel Rumpenerstraat als de Kerkstraat. Keuzes maken.
  • Veiligheid en handhaving – capaciteit BOA’s dient te worden aangepakt.
  • Toekomst ISD-BOL – actieve houding, aangezien er met gemeente Beekdaelen e.e.a. zal veranderen.

Na afloop heeft PvdA Brunssum te kennen gegeven dat wij op basis van de inhoud en de toekomst van Brunssum met u in gesprek willen blijven. Of dat tot steun aan een toekomstige coalitie leidt, laten wij afhangen van de inhoud en concreetheid van het programma.

En toen?

Op 24 april j.l. heeft er op uitnodiging van BBB Lijst Palmen en PAK (‘het motorblok’) een tweede gesprek plaatsgevonden, waarin een concept raadsprogramma werd gepresenteerd. PvdA Brunssum kreeg de mogelijkheid dit programma te becommentariëren.

Helaas is PvdA Brunssum tot de conclusie moeten komen dat het ‘motorblok’ amper de input van de fractie heeft opgenomen in het concept raadsprogramma. Het raadsprogramma is niet concreet en spreekt geen ambities uit op de belangrijkste punten (Oostflank, financiële stabiliteit en Romboutscollege) voor de PvdA Brunssum.

Wij zijn van mening dat er op dit moment een carte blanche neergelegd is en nog steeds niet weten wat de belangrijkste ambities zijn van de beoogde coalitie. Daarom vragen wij u nogmaals om de door ons genoemde punten op te nemen, dan wel verder te concretiseren qua standpunten.

 

Namens de PvdA Brunssum fractie,

Haico Offermans
Merle van Leusden-Brüning

Merle van Leusden-Brüning

Merle van Leusden-Brüning

Merle is jong, wereldwijs en vastberaden, maar ook bruisend en levendig. Ze heeft de afgelopen jaren een bak ervaring opgedaan in de Provincie. Ze is ambitieus en zal er alles aan doen om het positieve verschil te maken in Brunssum. Haar doel voor Brunssum: Merle wil graag dat er meer twintigers en dertigers in Brunssum

Meer over Merle van Leusden-Brüning