Brief aan de gemeenteraad inzake samenwerking

Door Servie Broers op 9 december 2017

Aan de gemeenteraad van Brunssum

Geachte mederaadsleden,

Tot onze verbazing staan er 2 initiatiefvoorstellen op de raadsagenda, zonder dat we daar vooraf inhoudelijk goed over gesproken is. Dat is een fundamenteel onjuiste ontwikkeling in Brunssum. Belangrijke zaken moet je goed voorbereiden met de procedures die daarvoor afgesproken zijn. Niet om te vertragen of te hinderen, maar gewoon om zo goed mogelijk te garanderen dat uit dat proces een stuk komt dat breed gedragen wordt. Zoals we dat ook met elkaar hebben afgesproken.

Referendumcommissie:

Wat betreft de invulling van de referendumcommissie, heb ik in de presidiumvergadering reeds aangegeven dat de PvdA van oordeel is dat hier een fout voorstel wordt gedaan. De beste procedure zou zijn dat we in goed overleg een profielschets opstellen voor kandidaten, deze publiceren en uit de reacties een evenwichtige commissie samenstellen. Voor die selectie dient dan tegelijk met de profielschets een procedurevoorstel vastgesteld te worden.

Onderzoekscommissie:

Verder staat er nog op de agenda het initiatiefvoorstel tot instelling van een onderzoekcommissie. Onderwerp, reikwijdte en plan voor die commissie zijn ons nog onduidelijk. In elk geval is met onze fractie op geen enkele wijze overleg gevoerd over dit agendapunt. Ook bij de voorbereiding van de raadsvergadering hebben wij geen enkele informatie kunnen delen hierover. Dat is niet de weg om tot een onderzoekscommissie te komen.

Om te voorkomen dat de PvdA beticht wordt van obstructie, wil ik nu alvast voorstellen om dit voorstel niet op deze wijze in behandeling te brengen. Beter zou zijn om dit in de volgende raadscyclus te behandelen, waarbij alle fracties niet alleen bij de eerste opzet van het onderzoek betrokken zijn, maar dat het stuk ook een normale behandeling in de raadscommissie krijgt.

Als de raad dat niet doet, voorzie ik grote problemen omdat het draagvlak van het voorstel dat niet optimaal is. We dreigen hier in dezelfde valkuil te lopen die we de afgelopen 2 jaar gezien hebben: slecht voorbereide, haastig geschreven en dus gemankeerde voorstellen die door een beperkt aantal fracties geheel panklaar worden aangeleverd zonder dat zij de andere raadsfracties daarvan op de hoogte te stellen of vroegtijdig bij betrekken.

Dat getuigt niet van het streven naar breed gedragen raadsvoorstellen, maar leidt tot onnodige polarisatie. Dat staat doordacht handelen en beleidsontwikkeling van de raad ernstig in de weg. Volgens het RvO hoeft een initiatiefvoorstel niet door de raadscommissie beoordeeld te worden, maar in dit geval is het een goede optie en zou het de communicatie bevorderen. Betere en breed gedragen voorstellen zouden volgens de PvdA het resultaat zijn. Dat het vaak niet goed gaat is overduidelijk.

Voorbeelden:

  1. de nog steeds niet geregelde private begraafplaats van de fam. Windels, wat bij initiatiefvoorstel besloten is;
  2. de instelling van een bestuurscommissie aangaande gemeentelijke herindeling, die uitsluitend door de 4 lokale partijen bij initiatief is ingediend;
  3. het initiatiefvoorstel tot verkiezing & benoeming van 2 wethouders zonder dat er een integriteitsonderzoek gedaan is;
  4. de juridisch, inhoudelijk en procedureel zwak geformuleerde nieuwe referendumverordening.

In al deze gevallen had onnodige vergadertijd en spanning in de gemeenteraad voorkomen kunnen worden, als de communicatie open was geweest. Als de raad zich aan de afgesproken samenwerking en procedures had gehouden, was Brunssum niet in zulk turbulent vaarwater gekomen.

De PvdA vraagt de raad daarom tot bezinning te komen en dergelijke ingrijpende zaken niet eenzijdig via een initiatiefvoorstel te regelen. Maak plannen voor een initiatiefvoorstel tijdig kenbaar aan de raad en betrek daarbij alle fracties. De in te stellen onderzoekcommissie en de referendumcommissie kan best nog een paar weken wachten. Dat zal alleen in het belang zijn van een goed bestuur door de gemeenteraad van Brunssum.

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA Brunssum,

 

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers