Betoog PvdA Masterplan Sociaal Domein

Door Haico Offermans op 23 oktober 2018

Betoog tijdens raadsvergadering van 23 oktober inzake het Masterplan Sociaal Domein

Inmiddels bijna 3 jaar geleden was het de Partij van de Arbeid Brunssum, die het initiatief nam om een motie op te stellen luisterend naar de titel ‘Masterplan Sociaal Brunssum’. Ons doel was toen om veel meer te gaan kijken waar we op sociaal en maatschappelijk vlak zouden moeten investeren. Meer dan alleen stenen stapelen dus, want een school en een gemeenschapshuis hebben een grotere sociale component dan de fysieke component, de stenen.

We hebben daarom al vaker gepleit voor een nieuw sociaal kader voor Brunssum. Waarin we voor de lange termijn een samenhangende visie op alle terreinen vastleggen. Eindelijk worden nu een aantal masterplannen, een heleboel beleidsplannen en nog veel meer nader uit te werken uitvoeringsplannen, die gaan over mensen, samengepakt in een visie die de mens centraal stelt. Waar het gaat over welke samenleving wij willen hebben. Het gaat nog veel te vaak over ‘wat kost het?’ en ‘wat gaat er gebouwd worden?’

Voorzitter, het kan verkeren: Iets minder dan 3 jaar geleden stond raadslid L’Espoir op deze plek en zei het volgende: “Het PAK vindt de motie van de Partij van de Arbeid eerlijk gezegd een vaag verhaal. We kunnen ons daar van alles bij voorstellen. We zullen het steunen, maar er zit wel enige vaagheid in, dus we hopen dat de Partij van de Arbeid Brunssum de kartrekker wordt, want anders gaat snel het licht uit.”

Nu voorzitter… zijn de panelen verschoven:

Meneer L’Espoir is wethouder en moet de destijds unaniem aangenomen bestuursopdracht van deze gemeenteraad uitvoeren. En de panelen zijn flink verschoven. Want kijkend naar het voorliggend Masterplan moet ik heel eerlijk toegeven dat de Partij van de Arbeid dit op haar beurt ook een vaag verhaal vindt.

Hulpvraag

Het is namelijk vaak zo dat mensen met een probleem niet naar het gemeentehuis komen om hulp te vragen.

Stel je eens voor dat ‘je hulp nodig hebt’, maar:

1. Je kan moeilijk verwoorden wat je voelt.

2. Je kan niet lezen of schrijven.

3. Je weet dat er iets niet goed is, maar je weet niet zo goed waarom.
(‘Meneer ik wil u wel helpen, maar dat kan ik niet als u me niet vertelt wat het probleem is’)

4. ‘Nee mevrouw dan zit u hier echt verkeerd’ horen deze mensen heel vaak.

Na hoeveel keer geef je dan zelf de moed op? Wanneer weet je of merk je überhaupt dat je hulp nodig hebt? Voor veel burgers is een situatie zoals hij is. Het besef dat het beter kan, is er vaak niet totdat het ervaren wordt.

Het vragen van hulp is moeilijk, zeker in deze tijd waarin je geacht wordt om al alles zelf te doen. Het ‘zelf doen’ wordt vaak als hoogste goed gezien, daarvan afwijken wordt als ‘slap’ gezien.

Ik denk dat de essentiële stap is die nu gemist wordt, het onderhoud is. Als je auto een beurt krijgt, ga je er toch ook niet vanuit dat er daarna 10 jaar niets meer aan gedaan hoeft te worden? Blijf in beeld, verwacht niet van elk gezin dat ze op deze voet verder gaan. En dat dat geld kost, helaas, dat is nou eenmaal zo.  Laat de hulpverlener in contact blijven, bel af en toe eens aan, drink een kopje koffie in het buurtcentrum en vraag hoe het nu gaat.

Uitwerking

Partij van de Arbeid Brunssum wil daarom in de verdere uitwerking een aantal zaken verder uitgewerkt zien worden.

  • Zo missen wij bijvoorbeeld een planning. Wanneer mogen wij verwachten dat onderliggende beleidsplannen passend gemaakt zijn binnen de kaders van dit masterplan sociaal domein?
  • Graag horen wij ook of ‘met laaghangend fruit’ zoals bijvoorbeeld de communicatie naar de burgers is opgepakt?
  • Op welke manier wordt in dat Masterplan Sociaal Domein de samenwerking gezocht in de regio Parkstad of sterker nog op Zuid-Limburgse schaal met onze partners die vergelijkbare problematiek in alle gemeenten om ons heen tegen proberen te gaan?
  • Tijdens 1 van de sessies werd geopperd om alvast met een schaduwpilot te beginnen. Om alvast integrale samenwerking te bevorderen. Integrale samenwerking is immers het laaghangend fruit dat je nu al kunt oppakken;
  • En graag zien wij ook dat de raad het stuur in handen houdt. Samen met de partners in het sociaal domein en alle maatschappelijke organisaties werken aan de verdere implementatie van dit masterplan sociaal domein;
  • Wat vinden de betrokken professionals uit het werkveld en de organisaties van het stuk dat nu voorligt? Krijgen zij ook een terugkoppeling over het resultaat? Of worden zij betrokken bij de verdere uitwerking van de uitvoeringsplannen?

De Partij van de Arbeid Brunssum, als initiator van dit plan, steunt de voorliggende visie Masterplan Sociaal Domein uiteraard. Maar maak het concreet. Maak het duidelijk. Maak het begrijpelijk. En maak het bereikbaar. Voor iedereen! En doe dat samen met de gemeenteraad en de in het voortraject betrokken partners. Vanaf morgen!

En belangrijker nog… Doe dat vanaf morgen!

En daarom mijn vraag aan de wethouder: Wenst u een motie waarin de raad nadere besluitpunten formuleert op een drietal punten?

Wenst u een motie voor de oprichting van een raadswerkgroep?

Wenst u een motie om een integraal toegangsloket zo snel mogelijk te starten?

En wenst u een motie om te beginnen met een schaduwpilot?

Of voorzitter, en dat zou ons allemaal veel werk besparen kan de portefeuillehouder hier toezeggingen op doen?

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans