Door Servie Broers op 30 november 2017

Integriteitsdebat Jo Palmen 29 november 2017

Debat van 29 november 2017 ten aanzien van consequenties van de integriteitstoets van wethouder Palmen.

Wij hebben als PvdA het initiatief genomen om samen met VVD, CDA en SP deze extra raadsvergadering bijeen te roepen. Niet omdat we zo graag vergaderen, maar om de gevolgen te bespreken van een door de raad gemaakte keuze. De keuze om eerst wethouders te verkiezen, te benoemen en daarna pas een integriteitstoets uit te voeren. Nu is de integriteitstoets er. Het resultaat daarvan is zodanig dat wij er als raad iets mee moeten doen. Het rapport is niet openbaar, maar helaas wel via de pers grotendeels op straat komen te liggen. Dat betreuren wij ten zeerste. Daardoor is een emotionele achtbaan van start gegaan die afleidt van het om gaat.

Het tweede punt van hedenavond is het vertrouwen in wethouder Palmen, dat nauw met het eerste onderdeel samenhangt. Over dit punt dienen wij als raad ons vanavond ook uit te spreken.

Voorzitter,

Deze vergadering had wat de PvdA betreft niet nodig geweest, als nu er een ontslagbrief van wethouder Palmen lag. Aangezien dat niet het geval is, zijn wij als raad weer aan zet. De heer Palmen heeft in zoverre zijn lot in eigen hand dat een verzoek om ontslag de enig juiste stap zou zijn in het belang van de gemeente Brunssum. Dat is wat hier centraal staat, het belang van onze gemeenschap en gemeente. Alle andere belangen, zeker persoonlijke, zijn daaraan ondergeschikt.

Wij zijn nu genoodzaakt een debat in volle openbaarheid te voeren. Waarbij we geen gebruik kunnen maken van een rapport naar de risico’s die de gemeente loopt ten aanzien van het benoemen van de heer Palmen. Normaliter zou dat rapport gekomen zijn voor zijn verkiezing. Dan zou de burgemeester dat rapport in alle vertrouwen bespreken. En had de verkiezing nooit plaatsgevonden en waren betrokkene en de gemeente niet beschadigd.

Wat zijn de regels?

Nu zoeken we naar een oplossing voor een probleem dat veroorzaakt is door de raadsleden die op 10 oktober deze wethouder gekozen hebben. We zitten door het niet volgen van de afgesproken procedure met de brokken. Dat is het gevolg als je niet goed nadenkt en afwijkt van regels. Regels die er ook zijn om mensen en de gemeente te beschermen. Niet om zaken te frustreren zoals sommigen hier meenden op 10 oktober.

Door de weg die deze gemeenteraad genomen heeft bij de verkiezing van de heer Palmen tot wethouder van Brunssum, zitten we nu in een moeilijk parket. De heer Palmen en de raadsleden die hem verkozen hebben, wisten dat er mogelijk risico’s op het gebied van integriteit aan deze persoon kleven. Hij heeft soms nogal opzienbarende standpunten, visies en meningen over zaken en personen en draagt die ook uit. Dat mag, maar dat heeft ook een keerzijde. Het gedrag en de uitspraken van de heer Palmen brengen niet het vertrouwen bij onze fractie, dat de heer Palmen als wethouder optimaal kan functioneren.

Integriteitstoets

De integriteitstoets is uitgevoerd door een internationaal gerenommeerd bureau. Als je dat rapport gezien hebt, en dat hebben wij als raadsleden, kun je maar tot één conclusie komen. Het zou beter zijn als de heer Palmen op grond van de risico’s die hij en gemeente lopen, geen wethouder zou zijn.

Tijdens de presidiumvergadering van 14 november bracht de burgemeester de fractievoorzitters op de hoogte van deze integriteitstoets. De PvdA heeft de heer Palmen daar gevraagd het rapport tot zich te nemen. Zich daarop te beraden en daaruit in het belang van de gemeente Brunssum de enig juiste conclusie te trekken en zijn wethouderschap neer te leggen. Daarop is tot op heden niet door de heer Palmen gereageerd.

Aangezien er verder tijdens het presidium geen procedurele afspraken gemaakt zijn hoe te handelen met het rapport. En er geen reactie van de heer Palmen is over de eventueel getrokken conclusies m.b.t. dit rapport en de gemeente een heel groot risico loopt met de heer Palmen als wethouder, hebben de fracties van PvdA, VVD, CDA en SP om een extra raadsvergadering gevraagd.

Het is volgens de aanvragende partijen niet meer dan redelijk en billijk dat dit debat ook in de openbaarheid gevoerd wordt. Dat is ongebruikelijk, maar in dit geval onvermijdelijk omdat de burgers van Brunssum het recht hebben te weten waarom de raad een verkeerde keuze heeft gemaakt op 10 oktober en daarvan ook alle gevolgen in het openbaar onder ogen te zien.

Risico’s

De PvdA gaat hier niet eindeloos uitweiden over wat de specifieke zaken zijn die een risico vormen. Er staan al genoeg gefundeerde opmerkingen naast pure speculaties in de pers. Op grond van de kennis en inzichten die wij hebben als raadsleden kunnen wij tot een gefundeerd oordeel komen. Geen oordeel dat is ingegeven door de scheidslijn oppositie en coalitie. Maar een oordeel op basis van gezond verstand, nadenken en argumenten afwegen.

Het is voor Brunssum niet goed dat er voortdurend in de media gespeculeerd wordt over een wethouder. Daar lijdt het hele bestuur onder en de naam van de gemeente wordt te grabbel gegooid. Voor het college van B&W maakt dat het opereren veel moeilijker omdat alles wordt overschaduwd door deze integriteitskwestie.

Helaas blijkt volgens de PvdA dat dit allemaal niet nodig was geweest als we ons aan onze eigen regels gehouden hadden. Dat wilde een krappe raadsmeerderheid niet en dat heeft geleid tot deze situatie. Eerder hebben de vier lokale partijen aangegeven het volste vertrouwen in de gekozen wethouders te hebben. Maar ook dat de raad en de betrokken wethouders conclusies zouden trekken uit de toen nog af te ronden integriteitstoets.

Conclusie

Nu is dat moment aangebroken. De raad moet een keus maken om te zorgen dat Brunssum een integer bestuur heeft en vastlegt dat op dat terrein geen risico’s wenst te lopen. Het genoemde rapport over de heer Palmen is duidelijk, de risico’s die Brunssum met deze wethouder loopt zijn veel te groot. Daarom rest niets anders aan de heer Palmen om af te treden in het belang van Brunssum.

Aangezien hij blijkbaar niet voornemens is dat uit zichzelf te doen, wil ik u namens de fracties van PvdA, VVD en CDA een motie aanbieden die om zijn aftreden vraagt.

 

 


Motie

De gemeenteraad van Brunssum, bijeen op woensdag 29 november 2017,

het debat voerende aangaande de consequenties van de benoeming van wethouders op 10 oktober. Zonder de procedureel in het reglement van orde van de gemeenteraad van Brunssum verplichte integriteitstoets. Constaterende dat deze toets op 14 november aan de raadsleden ter kennis is gebracht conform reglement van orde door de burgemeester. En dat daaruit blijkt dat ten aanzien van de heer Palmen de gemeente Brunssum grote risico’s loopt op het terrein van integriteit,

overwegende dat:

 1. ondanks procedurele en inhoudelijke bezwaren die de 4 raadsfracties van PvdA, VVD, CDA en SP geuit hebben, de raad op 10 oktober besloten heeft tot de verkiezing van 2 wethouders;
 2. er voor die verkiezing volgens Reglement van Orde van de raad vooraf een integriteitstoets dient plaats te vinden;
 3. deze toets wel al gestart was maar nog niet afgerond was op 10 oktober;
 4. de 4 fracties van BBB Lijst Palmen, PAK, BCD en Lijst Borger toch de verkiezing hebben laten doorgaan zonder het resultaat van deze integriteitstoets af te wachten;
 5. in het debat op 10 oktober door deze 4 fracties is toegezegd dat de raad aan het resultaat van de toets achteraf conclusies zal verbinden;
 6. doordat er een zeer ongebruikelijke handelswijze in deze is gevolgd, deze toets ook in het openbaar besproken dient te worden;
 7. de vier fracties van oordeel waren op 10 oktober dat zij het volste vertrouwen hadden in de te verkiezen wethouders en dat indien uit het rapport iets anders zou blijken, de wethouders daar hun conclusies aan zouden verbinden;
 8. de conclusies in deze toets aangeven dat bij het benoemen van de heer Palmen de gemeente grote risico’s loopt;
 9. in de media kenbaar werd gemaakt dat het rapport vaststelt dat hij als privépersoon in procedures gewikkeld is met de gemeente waarbij het om grote financiële claims kan gaan;
 10. in de media kenbaar werd gemaakt dat het woordgebruik van de heer Palmen in publicaties en bij raadsoptredens bij voortduring mederaadsleden, bestuurders en andere personen kwetst, beschuldigt en in een kwaad daglicht stelt;
 11. de gemeenteraad van Brunssum van oordeel is dat wethouders pas in functie kunnen treden als er een positieve uitslag van een onafhankelijke integriteitstoets is;

besluit,

 1. kennis genomen hebbende van het aan de burgemeester uitgebrachte rapport ten aanzien van de integriteitstoets van de heer Palmen,
 2. dat de heer Palmen niet langer als wethouder van de gemeente Brunssum kan functioneren en het vertrouwen in hem wordt opgezegd;

En gaat over tot de orde van de dag,

Ingediend namens de raadsleden van PvdA, VVD, CDA en SP

Deze motie werd gesteund door: PvdA, VVD,CDA en SP

en door de andere partijen verworpen

 

Servie Broers

Servie Broers

Servie Broers wil meer met elkaar doen en minder naast elkaar in Brunssum. Hij heeft als historicus enorme kennis en kunde, daar maken wij graag gebruik van. Hij is 12 jaar lang raadslid geweest ( 2006-2018) voor de gemeenteraad van Brunssum. Zijn doel voor Brunssum: Servie wil graag een gemeente met een heldere toekomst en

Meer over Servie Broers