Door Merle van Leusden-Brüning op 10 februari 2017

Brunssum opnieuw aan ‘herindelings-tafel’

Provinciale Staten heeft vanmiddag besloten dat het provinciebestuur zich gaat richten op een herindeling van Heerlen en Landgraaf. Daarnaast krijgt Brunssum wederom een uitnodiging om het gesprek aan te gaan, conform een wens van de meerderheid van het Limburgs Parlement.

PvdA Brunssum juicht het open gesprek toe, zoals ook eerder verwoord in een gezamenlijke brief van de PvdA, VVD, CDA en SP.

_______________________________________________________________________

WIJ WILLEN IN BEWEGING BLIJVEN!

In de gemeenteraad van Brunssum werd onlangs, met een krappe meerderheid, het initiatiefvoorstel Brunssum zelfstandig aangenomen. Een voorstel om in gesprek te gaan met onze burgers en de gemeenten Landgraaf en/of Heerlen werd verworpen.

Voor de Brunssumse landelijke partijen PvdA, VVD, CDA en SP is herindeling geen verboden woord. Het gaat immers om het belang van de burgers en wanneer dat op enig moment het beste gediend is met schaalvergroting dan is dat zo. Dat belang staat bij deze partijen dan ook voorop.

Het feit dat het op dit moment best goed gaat met Brunssum wil niet zeggen dat het niet beter kan of op sommige terreinen zelfs beter moet. Ook biedt het feit dat het nu redelijk gaat, geen enkele garantie voor de toekomst. Zeker in de regio waarin wij wonen, werken en recreëren blijven de uitdagingen naar de nabije toekomst aanwezig. Voor onze inwoners willen wij dan ook een sterke positie behouden.

Wij willen ons dus niet aan de voorkant van processen al in beton gegoten vastleggen. Wij willen op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Flexibel zijn om daardoor op het goede moment op de trein te kunnen springen die naar de goede bestemming voor de burgers van Brunssum rijdt. Daar draait het om. Het belang van burgers die gebaat zijn bij een gemeentelijke organisatie die goed georganiseerd en toegerust op haar taak is.

Het rijk heeft alle gemeenten de afgelopen jaren taken erbij gegeven. Hierdoor zijn diverse gemeenschappelijke regelingen ontstaan of uitgebreid. Feit daarbij is dat Brunssum in veel van die regelingen op dit moment een kleine zeggenschap heeft, wat sturen in het belang van onze burgers bemoeilijkt.

Wat is ons standpunt in deze?

Daarmee zeggen wij nu niet dat wij per definitie voor een herindeling van Brunssum zijn. Wij zeggen echter wel dat wij op zijn minst hierover met onze burgers inhoudelijk moeten praten. Waarbij aandacht dient te zijn voor het betrekken van de burgers van Brunssum en het maatschappelijk middenveld, het waarborgen van identiteitsbepalende activiteiten en voorzieningen voor de Brunssumse wijken en haar inwoners zoals carnaval of de sportvoorzieningen.

Wij hebben dus een andere kijk op dit thema dan de Brunssumse lokale partijen. Die zeggen halt. Die zetten ontwikkelingen stop. Die bouwen een muur om Brunssum, want zij roepen op om geen medewerking te verlenen aan een herindeling of een bestuurlijke fusie in welke vorm dan ook. Zij spreken uit geen medewerking te verlenen in welke vorm dan ook aan voorbereidingen, discussies en/of gesprekken welke dit standpunt zouden kunnen aantasten.

Wij als landelijke partijen kijken met een open vizier naar de toekomst van Brunssum. Als het herindelingsvraagstuk op enig moment aan de orde komt, zullen we met onze burgers en het maatschappelijk middenveld in gesprek gaan over de te maken afwegingen, want herindelen zonder draagvlak is als bouwen zonder fundament. Aandacht dient er te zijn voor onze gemeenschap op zichzelf en de verschillen die er zijn met andere gemeenten als partners. Daarvan willen wij het goede behouden en verder vooruit met Brunssum.

 

Servie Broers (fractievoorzitter PvdA)
Jaimy van Dijk (fractievoorzitter VVD)
Maurice Gordijn (fractievoorzitter CDA)
Katinka Coenen (fractievoorzitter SP)

 

Merle van Leusden-Brüning

Merle van Leusden-Brüning

Merle is jong, wereldwijs en vastberaden, maar ook bruisend en levendig. Ze heeft de afgelopen jaren een bak ervaring opgedaan in de Provincie. Ze is ambitieus en zal er alles aan doen om het positieve verschil te maken in Brunssum. Haar doel voor Brunssum: Merle wil graag dat er meer twintigers en dertigers in Brunssum

Meer over Merle van Leusden-Brüning