PvdA actieplan: Brunssum heeft keuzes

Door Haico Offermans op 5 juni 2018

1 Inleiding

Indachtig de betogen die de PvdA-fractie de laatste jaren in de gemeenteraad van Brunssum gehouden heeft over de bestuurlijke toekomst van Brunssum, een actieplan. In de raad van 11 juli 2017 is een amendement aangenomen door partijen die zeggen dat ze voor de zelfstandigheid van Brunssum zijn (Palmen, PAK, BCD, Borger). Het besluit dat aan de bestemming van het jaarresultaat 2016 is toegevoegd luidt:

‘om 100.000 euro uit het jaarresultaat te reserveren voor eventuele juridische bijstand, raamposters, voorlichting campagne naar burgers, houden enquête etc.’

De gemeenteraad Brunssum, noch de daarvoor ingestelde bestuurscommissie, noch het voorliggende coalitieakkoord hebben tot nu toe een richting aangegeven hoe zij de burger bij de discussie rond de toekomst van Brunssum willen betrekken. Ook is nog vaag welke keuzes voorgelegd gaan worden of hoe de meningsvorming van de burgers en de daartoe beslissingsbevoegde organen wordt aangepakt.

Om in dit manco te voorzien legt de PvdA Brunssum dit actieplan voor als een richting hoe dit onderwerp aangepakt kan worden. Daarbij ging het in de opvatting van de PvdA niet alleen om een mening op te halen of men voor of tegen een zelfstandige gemeente is. Het doel moet vooral zijn te achterhalen wat die burgers nu en in de toekomst van de gemeente verwachten. Daarnaast staat de vraag wat wij als gemeente moeten doen om dat zelfstandig Brunssum ook structureel en duurzaam mogelijk te maken. Daarna komt de vraag of we dat dan ook kunnen waarmaken als politiek.

Door deze aanpak denkt de PvdA Brunssum de volgende te bereiken:

 • Publiciteit in positieve zin over Brunssum en de herindeling,
 • De gemeenteraad trekt het initiatief naar zich toe en neemt de leiding in de discussie over de bestuurlijke toekomst van Brunssum,
 • Burgers worden echt betrokken en goed geïnformeerd zodat uiteindelijk door de gemeenteraad een breed gedragen en verantwoorde keuze gemaakt wordt over de bestuurlijke toekomst van Brunssum.

 

2. Voorstel

De PvdA Brunssum heeft al meermaals betoogd dat wat onze fractie betreft de belangen van de gemeenschap en de inwoners van Brunssum leidend zijn bij de keus voor zelfstandigheid, gemeentelijke samenwerking of zelfs fusie tot een grotere gemeente. Om die belangen goed in beeld te brengen moeten we verschillende dingen doen:

 1. Onderzoeken wat de gemeentelijke organisatie Brunssum op middellange en lange termijn wel en niet meer optimaal zelfstandig aan taken kan doen;
 2. Onderzoeken wat de beste oplossingen zijn om ervoor te zorgen dat de taken die we niet meer (helemaal) zelfstandig kunnen doen, toch kunnen oppakken;
 3. In de raad tot overeenstemming komen welke dilemma’s er zijn en hoe we die aanpakken;
 4. Met onze inwoners praten over wat zij als de beste mogelijkheid of mogelijkheden zien om de taken aan te pakken;
 5. Keuze maken welke kant Brunssum opgaat: geheel zelfstandig, samenwerkend met andere gemeenten danwel fuseren met een of meer gemeenten.

Om die 5 punten in de praktijk te brengen stelt de PvdA Brunssum voor in actie te komen door een startdocument te laten opstellen waarin kort wordt omschreven:

 1. Welke keuzes voor de toekomst van de gemeente Brunssum er zijn;
 2. Wat verwacht de gemeenschap Brunssum van de gemeente aan voorzieningen, mogelijkheden. Op welk niveau wil men die service door de gemeente geleverd hebben;
 3. Welke kwaliteiten maken dat Brunssum zelfstandig kan voortbestaan;
 4. Welke kwaliteit en omvang dient de ambtelijke organisatie daarvoor ook op lange termijn te hebben;
 5. Wat voor een keuzes moeten daarvoor gemaakt worden en wat zal dat aan investeringen kosten;
 6. Als gevolg daarvan, wat moeten we daarvoor laten of kunnen we niet meer oppakken;
 7. Welke opties zijn er voor samenwerking of zelfs fusie voor Brunssum de komende jaren;
 8. Als onderlegger worden de bestaande onderzoeken en stukken genomen.

 

3. De aanpak is als volgt:

 1. Perscampagne en daarna advertenties etc. in lokale bladen, de krant, LOO en gemeentelijke website over dit plan.
 2. Als onderlegger vooraf voor alle burgers een kort, huis-aan-huis verspreid document waarin de sterke kanten van Brunssum en de uitdagingen aangegeven worden. Dat betreft zowel de gemeenschap Brunssum als de ambtelijk/bestuurlijke situatie waarin Brunssum nu zit.
 3. Minmaal drie grote bijeenkomsten voor ALLE burgers, steeds op een andere locatie rond een thema, nl. de duurzaamheid van de gemeente/gemeenschap Brunssum. Verzoek is om vooraf aan te melden, om indruk te krijgen hoeveel personen komen.

Daarbij zijn de volgende vragen steeds leidend:

 • Wat verwachten we de komende vijftien jaar van de gemeente?
 • Welke keuzes moeten gemaakt worden?
 • Wat maakt Brunssum echt toekomst bestendig?
 • Welke investeringen willen we doen en kunnen we dat zelfstandig?

Deze ronde van gegevens ophalen kan heel goed via bijv. metaplan-methode. Dan zijn wel aantal gespreksleiders nodig om alles in goede banen te leiden.

Van deze bijeenkomsten worden apart verslagen gemaakt.

Verder kan gedacht worden aan enkele bijeenkomsten met experts die zakelijk/inhoudelijk de te maken keuzes voorleggen en waar ingebrachte onderwerpen van commentaar worden voorzien. Deze bijeenkomsten kunnen openbaar zijn.

Ook hiervan worden verslagen gemaakt die bij de andere verslagen gevoegd worden. Na die bijeenkomsten worden de resultaten in een samenvattend stuk gepresenteerd en mogelijk nog van nieuwe inzichten voorzien. Dat samenvattend einddocument wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

 

4. Wat is nodig om dit mogelijk te maken:

 1. Een overzicht van alle stukken die er inmiddels zijn over de toekomst van Brunssum en de herindelingsperikelen van dit jaar. En ook alle stukken van gemeente Brunssum en provincie Limburg. Die lijst wordt van een leeswijzer voorzien en via internet gepubliceerd.
 2. Een stuk waarin helder de keuzes uiteengezet worden met de kansen en mogelijkheden en de discussiepunten daarbij. Dat moet door een externe partij geschreven worden en daarna in heel Brunssum verspreid.
 3. Minimaal 3 bijeenkomsten voor burgers houden samen met experts, plus een samenvattende bijeenkomst waar de resultaten toegelicht worden en aanwezigen eventueel toevoegingen kunnen voorstellen. Die bijeenkomsten kunnen het best door een deskundig extern bureau georganiseerd te worden. Dat bureau dient ook de verslagen en afsluitende stukken te schrijven.

Kosten voor dit proces (inschatting)

Overzicht maken van alle betreffende stukken (via griffie)geen kosten verder
Startnotitie schrijven die huis-aan-huis verspreid wordt3.000 euro
Verspreidingskosten  startnotitie (via Betere Buren)750 euro
Organisatie  van minimaal drie bijeenkomsten en verslaglegging

In totaal driemaal 2000 euro (per bijeenkomst incl. verslaglegging) en ondersteuning om fysiek mogelijk te maken (inschakelen voldoende gespreksleiders etc).

6.000 euro

 

Resultaten van die bijeenkomsten samenvatten in een document2.000 euro
Samenvatting van die bijeenkomsten weer huis aan huis in korte versie en eventueel lange versie op internet verspreiden.750 euro
Slotbijeenkomst waar iedereen kennis kan nemen van de resultaten en eventueel toevoegingen doen.2.000 euro
Budget voor advertenties, posters etc. voor de bijeenkomsten3.000 euro
Budget voor consumpties tijdens de vier bijeenkomsten met de burgers, 4×200 personen a 2 consumpties p.p. (prijs is 2 euro)3.200 euro
Zaalhuur viermaal 500 euro2.000 euro
Expert meetings Kosten geschat op 2.000 euro per stuk, uitgegaan wordt van drie6.000 euro
Totaal geschatte kosten28.700 euro

 

Deze opgave gaat ervan uit dat de organisatie die dit gaat doen, binnen dit budget de taak kan uitvoeren. Voor de organisatie is ongeveer 16.000 euro beschikbaar, de rest zijn immers externe kosten (verspreiding, advertenties, zaalhuur, consumpties etc.).

Voor deze kosten is budget beschikbaar binnen het in de inleiding genoemde begrotingsonderdeel.

Fractie PvdA Brunssum

Haico Offermans

Haico Offermans

Haico Offermans heeft altijd een luisterend oor voor iedereen, omdat elk verhaal iets bijzonders vertelt. De afgelopen periode ( 2015-2017) heeft Haico als wethouder bewezen hoe hij Brunssum een beetje mooier heeft gemaakt. Hij wil daar graag samen mee verder gaan. Zijn doel voor Brunssum: Haico wil de verduurzaming van onze gemeente voortzetten. Bijvoorbeeld in

Meer over Haico Offermans

Neem contact op

Laat uw informatie achter

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.